Gå direkt till innehållet

Publicering av nämndhandlingar 

Stockholms stad

Stockholms Stad är som bekant Sveriges största kommun och styrs av ett 60-tal nämnder och styrelser i stadsdelar, centrala förvaltningar och kommunala bolag.

Staden vill erbjuda medborgarna möjlighet att ta del av de handlingar som ligger till grund för de politiska besluten. Man vill också ha ett effektivt verktyg för sina egna politiker och tjänstemän som behöver använda dokumenten i sitt professionella arbete.


Gemensamt system utan stora investeringar

Utmaningen för Stockholms Stad är att kunna samla alla nämnder i ett gemensamt system. Insyn - Ärenden och beslut, har med sin öppna arkitektur gjort det möjligt att knyta samman de olika system och dokumentstrukturer som finns i respektive förvaltning.
 
Eftersom Insyn integrerar på dokumentnivå, så krävs inga anpassningar av befintliga system.
 
I Stockholms stad tog respektive nämnd endast några få timmar att starta upp. Inklusive utbildning!

Attraktivt för användarna

Insyn är enkelt att använda även om man inte är insatt i politiken. Den fina strukturen på dokumenten samt det attraktiva gränssnittet ger stora möjligheter att öka intresset hos allmänheten, samt skapa nytta i den interna organisationen.

Publicering till iPad har gjort att staden kunnat erbjuda politiker ett effektivt sätt att hantera nämndhandlingar inför sammanträdet.  

Snabbt att starta - effektivt att underhålla

Insyn är mycket snabbt och lätt att implementera på respektive förvaltning och kräver inga ändringar i befintliga system och rutiner.

För mer information kontakta:

Daniel Karlsson, 0270-722 91, daniel.karlsson@yourvoice.se